Ana dilim

Əqidəsi, düşüncəsi, ruhu ana südü, ana laylası ilə pərvəriş tapan, doğma vətənin ab-havası, suyu, duzu-çörəyi ilə boya-başa çatan gənclərimiz ana dilini mükəmməl bilmələri vacidir. Çünki ana dili millətin mərhəmət dili, şəfqət dili, qeyrət dili, milli varlığın tərənnüm dili, vətən dilidir. Müqəddəs kitablarda deyildiyi kimi, Allahın qüdrətinin əlamətlərindən olan ana dilini insan körpəlikdə beşikdə ikən ana məhəbbətilə layla şəklində eşidir və zaman-zaman bu dil insnın formalaşmasına öz təsirini göstərir.

Dil millətin ən əsas milli dəyəri və onun milliliyini təmin edən vacib atributudur. Çünki milli varlığımızı mədəni təməllərə bağlayan dilimizdir. Bu dil millətimizin təsdiqini və milli özünüdərkini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biridir. Milli-mənəvi sərvətimizdən, mənəviyyatımızdan söhbət açılanda, ilk növbədə, ana dilimiz yada düşür. Əgər bir xalqın ana dili yoxdursa, demək, həmin xalqın özü də yoxdur. Bizim milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Çünki bir milləti yaşadan milli dəyərlərin əsasını dil təşkil edir.Mənim ana dilim Azərbaycan dilidir. Bu dil vətənimin dövlət dilidir. Ana dilim poeziya, mahnı, şirin layla dilidir. Bu dil dosta məhəbbət, düşmənə nifrət dilidir.

Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan qədim və zəngin bir dildir. Azərbaycan dilinin tarixi miladdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Ayrı-ayrı türk qəbilələrinin ümumi anlaşma vasitəsi olan dilimiz IV-V əsrlərdən artıq danışıq dili kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan dili, Azərbaycançılığın əsas və birinci komponentidir. Millətimizi sevmək üşün ilk növbədə dilimizi sevməliyik. Həm də elə eşq ilə sevməliyik ki, heç  bir şey ona əngəl ola bilməsin.

Böyük mütəfəkkirlər hələ zamanında dilimizə layiq olduğu dəyəri vermişlər. Hələ XI əsrdə Mahmud Kaşğarlı dilimizin ərəbcədən, XV əsrdə Əlişir Nəvai farscadan daha zəngin, gözəl, qüdrətli və şirin bir dil olduğunu isbat etmişdir. Qədim və orta əsrlərdə ən ali məqamlarda yad dillərin hökmranlıq sürdüyü dönəmdə - XIII əsrdə İzzəddin Həsənoğlu qəzəllərini o dövrün "hakim” dillərində deyil, məhz ana dilində yazmağa üstünlük verdi. İmadəddin Nəsiminin fəlsəfi şeirləri, Qazi Bürhanəddinin tuyuğları, Şah İsmayıl Xətainin divanı, ustad Füzulinin poetik inciləri məhz Azərbaycan dilində yazılıb, ana dilimizin bütün gözəlliklərini, zəriflik və incəliklərini, insan ruhunu ovsunlayan musiqili təsirini özündə əks etdirib. Ona görə ki, hər millətin mədəniyyətinin böyüklüyü  onun mənsub olduğu dilin zənginliyi ilə ölçülür. Milli sərvətimiz olan dilimizi  yad ünsürlərdən qorumaq,  onu zənginləşdirmək, qayğısına qalmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Hər bir insanın təkamülündə Ana dilinin rolu böyükdür. Ana dili bizi həqiqətən birləşdirən ən böyük mənəvi dəyərdir. Ulu öndər ümummilli lider Hydər Əliyev cox gözəl söyləmişdir. “ Xalqımızın ana dili olan Azərbaycan dili türk mənşəli ümumxalq canlı danışıq dili zəminində əmələ gəlib şifahi ədəbi dilə çevrilənədək və sonradan bu bünövrə üzərində Azərbaycan yazılı ədəbi dil səviyyəsinə qalxanadək uzun bir təşəkkül tarixindən keçmişdir. Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımlaa fəxr edirəm.”

Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 9 avqust 2001-ci il tarixli 552 nömrəli fərmanı ilə hər il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Respublikamızda dil siyasətinin formalaşdırılması, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi  və dilin beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəldilməsi məqsədilə durmadan işlər aparılır və bu günün qeyd edilməsi də xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Mərkəzin Təlim-tədris şöbəsinin müdiri Nəzakət Rəhmanovanın və şöbənin əməkdaşı Aygün Hüseynova Musa qızının 1 avqust Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibətilə Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Ana dili” şeri əsasında hazırladığı video-təqdimatı diqqətinizə çatdırırıq.